ลงประกาศฟรี | สมัครสมาชิกฟรี


           
เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ครบทุกวิชา รหัสสินค้า : 004886
เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ครบทุกวิชา รหัสสินค้า : 004886 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.chakkarinbook.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=7974&pid=983387 ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ครบทุกวิชา รหัสสินค้า : 004886 รหัสสินค้า : 004886 ราคาปกติ : 320.00 บาท รายละเอียดย่อ : รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2559 ส่ง รายละเอียดทั้งหมด : จำนวนหน้า 480 หน้า รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว ขนาด A4 สารบัญ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจาะข้อสอบเครื่องมือการบริหารราชการสมัยใหม่ เจาะข้อสอบโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง เจาะข้อสอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางแพ่ง เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประการในจังหวัดอื่นนอกจาก กรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบทะเบียนครอบครัว เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม เจาะข้อสอบทะเบียนนิติกรรม เจาะข้อสอบทะเบียนสัตว์พาหนะ เจาะข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ เจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทะเบียน พ.ศ. 2545 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2597 และกฎกระทรงที่เกี่ยวข้อง เจาะข้อสอบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ **** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.chakkarinbook.com/วิธีการสั่งซื้อ.html ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25 ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52 รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.chakkarinbook.com/วิธีชำระเงิน.html *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์,อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.chakkarinbook.com Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล sale@chakkarinbook.com โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) LINE ID : @attorney285 Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ) บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 15 ซ.รามคำแหง 24/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
ราคา 320 บาท
คุณ : แอทอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด เบอร์ติดต่อ : 0867748337
ที่อยู่ : บางกะปิ กรุงเทพ
อีเมล์ : attorney285@gmail.com
เว็บไซต์ :
อัพเดทประกาศเมื่อ : 2016-04-17 (11:59:14)
รับจัดทำเว็บไซต์เพียง 950 บาท/ปี‎
www.makereadyweb.com
ออกแบบและลงข้อมูลฟรี แถมฟรีโฆษณา google Adwords
พร้อมโปรโมทสินค้ากระจาย 600 เว็บไซต์ฟรี
รับจ้างโพสสินค้าและบริการ พร้อมคลิป vdo
www.ipostseo.com
โพสกว่า 600 เว็บไซต์ อัพเดทและเลื่อนประกาศทุกวัน
1 เดือน เพียง 750 บาท แถมแบนเนอร์ฟรี พร้อมรายงาน
รับทำแฟนเพจ ราคาเพียง 780 บาท
www.facebook.com
สร้างเพจขายสินค้า บริการ บนเฟสบุ๊ค แถมฟรี facebook ad
พร้อมโปรโมทสินค้ากระจาย 600 เว็บฟรี
รับทำ LINE@ ราคาเพียง 790 บาท
page.line.me
ลงข้อมูลพร้อมจด premium idฟรี เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นบนโลกออนไลน์
สินค้าใกล้เคียง
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ ผ
เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่ว
คู่มือสอบ สรุปเนื้อหา+แนว
รวมแนวข้อสอบ นักทัณฑวิทยา
เจาะแนวข้อสอบ นักเรียนไปร
เจาะข้อสอบ ก.พ. ระดับปริญ
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ ผ